Hafan Gwybodaeth Cerddwch ar hyd Llwybr Dyffryn Dyfrdwy Cerdded Llwybr Gogledd y Berwyn Llangollen Corwen

Corwen i Gynwyd Cynwyd i Moel Fferna Cylch y Chwarel Coedwig Nantyr i Ffynnon Las Ffynnon Las i Llangollen

Cynwyd i Moel Fferna

 
O bentref Cynwyd, fe â'r llwybr yn ei flaen drwy'r goedwig goniffer i'r rhostiroedd agored gan ddringo'n raddol i ben Moel Fferna.

Pellter: 8.4 km / 51/4 milltir
Graddfa: Anodd (dringo'n raddol)

O ben Moel Fferna - man uchaf Llwybr Gogledd y Berwyn - ymestynna'r bryniau grugog i bob cyfeiriad. Mae golygfeydd am bellter; tua'r Gogledd i Fynyddoedd Llantysilio a Moelydd Clwyd, i'r Gorllewin tua'r Arennig, ac i'r De i Fryniau'r Berwyn.

Mynyddoedd y Berwyn yw un o'r ardaloedd ehangaf a mwyaf deniadol o rostiroedd uchel sy'n dal i fodoli yng Nghymru. Dynodwyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig i gydnabod eu pwysigrwydd amgylcheddol. Ar y priddoedd sur fe ffynna'r Grug, y Llus, a'r Creiglys y mynydd. Datblygodd yr Orgors ar y mannau gwlypaf lle gallwch weld blodau Plu'r Gweunydd, Mwsogl y Fawnog a phlanhigion eraill anghyffredin fel Gwlithlys a Thafod y Gors, sy'n 'bwyta' pryfed.
I adar ysglyfaethus, mae'r mynydd gwyllt yn lle delfrydol am eu bod yn cael cyfle i fagu cywion heb rwystr ac am fod eu hysglyfaeth - mamaliaid ac adar bach - yn niferus ymysg y grug a'r glaswelltir garw.

Edrychwch am… Efallai gwelwch y Wiwer goch, sy'n prinhau'n gyflym, mewn coed coniffer yn Ne Sir Ddinbych, fel Coedwig Cynwyd. Gostyngodd niferoedd y wiwer dlos frodorol hon pan gyflwynwyd Gwiwer Fawr America yn yr 1870au. Fel y Gwiwerod Llwyd, maent yn cuddio'u bwyd yn y ddaear ac yn byw mewn nythod crwn yn y coed, ond maent yn fwy swil ac anodd eu gweld..